Šta možemo da uradimo za vas?
Za svaki prodati uređaj, za koji je prediđeno stručno puštanje u pogon, po završenoj ugradnji puštamo u pogon, vršimo kontrolu i podešavamo sve potrebne parametre vašeg sistema sa ciljem obezbeđenja optimalnih performansi.
Nakon toga, vršimo kratku obuku osoblja koje će rukovati klimatizacionim sistemom ili održavati ga. Kao posebnu pogodnost, možemo da vam ponudimo godišnji UGOVOR O ODRŽAVANJU. U ugovoru je uključen pregled celog sistema, otklanjanje grešaka i izvođenje redovnih radova na održavanju (više detalja…).
Puštanje u pogon, obuku osoblja koje će rukovati ili održavati uređaje i sve potrebne servisne intervencije obavlja naš stručni servis i na taj način osigurava dug vek i pouzdan rad vašeg klimatizacionog sistema.

Znanje i iskustvo
Kompleksni klimatizacioni sistemi sadrže, pored naših uređaja, i druge zahtevne elemente kao što su pumpe, ventili, automatika, cevovodi, kanalski razvodi, regulacioni elementi, električni elementi i drugi mehanički delovi. Mi poznajemo kompletnan sistem jer najčešće, pre puštanja u rad, sve elemente moramo povezati i uskladiti sa upravljačkim sistemima drugih dobavljača.

Opremljenost
Serviseri su opremljeni svim potrebnim alatom i pripremljeni za rad sa ventilacionim i klimatizacionim uređajima. Posedujemo moderne merne instrumente, koji su neophodni za kontrolu i podešavanje zahtevanih parametara, kao što su temperatura, vlaga, protok vazduha i pritisak. Po zahtevu kupca, za sve veće i komplikovanije uređaje, možemo da obezbedimo kompjuterski nadzor, kao i modemsku vezu za daljinsko očitavanje.

Preventivno održavanje obezbeđuje veliku uštedu!
Da biste obezbedili što bolji radni učinak klimatizacionog sistema, smanjili troškove potrošnje energije, produžili radni vek vašeg klimatizacionog sistema i sprečili pojavu kvarova, izvršite plansko preventivno održavanje sistema bar dva puta godišnje: u proleće i u jesen.

Potrošnja energije
Klimatizacioni sistemi su verovatno najveći potrošači električne energije u objektima. Po navodima Konzorcijuma za energetsku efikasnost (CEE), pravilnom ugradnjom, dimenzionisanjem i redovnim održavanjem komercijalnih klimatizacionih i grejnih sistema može se uštedeti do 50% energije.

Zanemarivanje klimatizacionih sistema
Klimatizacioni sistemi se najčešće nalaze ugrađeni na mestima koja su skrivena od direktnih pogleda (krovovi, podrumi i sl.) i zato postoji velika verovatnoća da budu ignorisani. Oni se u većini slučajeva smatraju za samoodržive, sve dok ne otkažu. Posledice su smanjen učinak, visoki troškovi, naprijatnosti, manja produktivnost, potreba za hitnom intervencijom i viši troškovi popravke. Provera rada vašeg klimatizacionog sistema dva puta godišnje je isto tako važna kao zamena ulja u motoru vašeg automobila svakih 10.000 kilometara.

Šta možete da očekujete prilikom redovnog obilaska od strane naših servisera?
• Proveravanje funkcionisanja sistema, rada zaštitnih uređaja i podešavanje vremenskog programa rada, ako je tako zahtevano. • Pregled električnih komponenti i priključaka i po potrebi popravka, zamena ili pričvršćivanje. • Obezbeđivanje potrebnog protoka vazduha i zamena filtera za vazduh. • Pregled pumpi, podmazivanje i proveravanje protoka, ako je potrebno. • Pregled, zamena, zatezanje i podešavanje remena. • Pregled, čišćenje i balansiranje ventilatora. • Električna merenja struje elektro motora i kvaliteta izolacije navoja statora elektromotora, ako je to potrebno.

Priprema za letnju sezonu (uključenje/priprema za hlađenje)
• Čišćenje toplotnih izmenjivača, sabirnika kondenzata, sifona i drugih kondenzijskih vodova za obezbeđivanje potrebnog protoka
• Provera količine rashladnog sredstva i zaptivenosti primarnog rashladnog sistema. U slučaju da rashladno sredstvo curi iz sistema, potrebna je hitna popravka! (Po mišljenju većine proizvođača opreme za klimatizaciju, gubitak 10% rashladnog sredstva, znači 20% manju efikasnost sistema).

Priprema za zimsku sezonu (isključenje/priprema za grejanje)
• Čišćenje i provera rada ovlaživača i priprema parnog ovlaživača za rad.
• Pregled izmenjivača toplote.
• Napomena: Za toplotne pumpe, priprema za zimsku sezonu uključuje ponavljanje velikog broja popravki, opisanih u pripremi za letnju sezonu i još neke dodatne provere. Vršenje letnjih preventivnih pregleda toplotnih pumpi je takođe potrebno.

Ugovor o održavanju
Najbolje obezbeđenje za vas, program planskog servisiranja i održavanja za vaše klimatizacione sisteme.
Sprečite nastanak većih kvarova i skupih popravki i obezbedite veći radni učinak i ekonomičnost.
Smanjite nastanak većih kvarova i obezbedite pouzdan rad uređaja i time uzrokovane neprijatnosti.
Produžite radni vek opreme pomoću dijagnostike i održavanja vašeg sistema.
Prijavite se za planski program preventivnog održavanja , koji oblikujemo posebno za vaš klimatizacioni sistem.

Naš ugovor za preventivno održavanje obezbeđuje:
• redovne obilaske
• pregled i podešavanje sistema
• prioritetne interventne obilaske za obezbeđivanje i otklanjanje kvarova
• fiksni godišnji trošak, koji odgovara vašem sistemu i potrebama
• analiza rada za preventivno održavanje sistema od strane profesionalnog osoblja za sprečavanje neočekivanih i skupih popravki
• produženje radnog veka opreme
• garancija na izvršene usluge i ugrađen materijal
• vođenje evidencije održavanja i drugih intervencija na vašem sistemu

Pre nego što pozovete servis…
Dajemo Vam nekoliko korisnih saveta koji mogu pomoći u otklanjanju manjih problema u funkcionisanju uređaja i sistema. Često su u pitanju sitne intervencije na sigurnosnim sklopovima koji zaustavljaju rad uređaja, a lako se mogu resetovati bez posledica po uređaj. Po prestanku rada ili uočenim nepravilnostima u radu, prvo proverite:

• U slučaju da je uređaj opremljen digitalnim kontrolerom, većinu grešaka možete očitati na displeju u obliku koda ili tekstualne informacije. Proverite grešku, resetujte uređaj, i ponovo ga uključite.
• Proverite položaje komandnih prekidača, automatskih osigurača i termičkih zaštita u uređaju, kao i njihovo napajanje.
• Proverite rad cirkulacionih pumpi.
• Proverite podešenost kontrolnih elemenata i položaj prekidača na elektro-ormaru.
• Proverite pritisak vode u sistemu (treba da bude između 1 i 2 bara).
• Proverite protok vode (rad svih pumpi, položaj ventila na cevovodima, zaprljanost filtera, da li je udeo glikola u sistemu previsok ... ).
• Kod rashladnih agregata proverite da li su uključeni, da li je smer ventilatora na kondenzatoru odgovarajući, da nije blokiran protok vazduha kroz kondenzator (mehaničke prepreke - lišće, karton, polivinil. .. ). Očitajte stanje manometara za nizak i visoki pritisak i tako proverite napunjenost sistema (uz konsultaciju sa serviserom).

Navedeni su samo neki od problema koji se najčešće dešavaju i utiču na ispadanje sistema i nepravilan rad. Većinu možete lako otkloniti sami i bez pozivanja servisa. Ukoliko problem ne možete sami otkloniti, naš servis će Vam uvek biti na raspolaganju, bilo da je u pitanju telefonska konsultacija ili dolazak servisera na objekat.

Copyright 2017 © ALKO KLIMA DOO